OCIJENI

Mjerenje buke i zvučne izolacije

Objavljeno: 29.10.2018. 15:41

Buka je zaista negativna pojava u slučaju da želite mir, a pogotovo je problem u slučaju kada radite u buci. Naravno, neki poslovi su samo po sebi bučni i zato je važno izmejeriti određeunu razinu buke u kojoj zaposlenik smije raditi. Potrebno je naravno znati određene propise o razini dopuštene odnosno nedopuštene buke.

Najviše dopuštene razine buke LA95 u zatvorenim boravišnim prostorijama niže su za 10 dB od LAeq navedenih u tablici. Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno ne smiju povisiti postojeću razinu buke u boravišnim prostorijama. Najviše dopuštene maksimalne standardne razine buke LRAFmax,nT koje se u zatvorenim boravišnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uređaja (uređaji za dovod i odvod vode, uređaji za snabdijevanje energijom, grijanje, prozračivanje i klimatizaciju, dizala, uređaji za pranje, bazeni i športski uređaji, uređaji za sakupljanje i uklanjanje otpada, vrata na motorni pogon itd.) dane su u tablici:

BUKA SADRŽAJA ZA ŠPORT, REKREACIJU I ZABAVU
Buka koja se javlja od nepokretnih i pokretnih izvora na otvorenim i u zatvorenim prostorima namijenjenim za šport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i zabavu zajedno sa na njih vezanim prometom ne smije prijeći razine buke određene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
Objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A).
Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu najviše razine LA,eq=90 dB(A), srednje vršne razine LA,01=100 dB(A).
Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vratiju), zajedno sa bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke.POVREMENI IZVORI BUKE
Povremeni izvori buke pojavljuju se rijetko, diskontinuirano i pojedinačno kao npr. pri servisiranju opreme, ispuštanju pare, i sl.
U zonama 1 – 4 prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, ocjenska razina buke izvan zgrada ne smije biti veća od 70 dB(A) danju i 55 dB(A) noću.
Pojedinačne kratkotrajne vršne vrijednosti buke LRE ne smiju u:
zoni 5 biti veće danju za 25 dB(A), noću za 15 dB(A)
zonama 1 – 4 biti veće danju za 20 dB(A), noću za 10 dB(A) od propisanih vrijednosti.

BUKA GRADILIŠTA
Bez obzira na zonu iz Tablice Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).
Za gradilišta unutar zone gospodarske namjene (zona 5.) ekvivalentna razina buke ne smije prijeći utvrđene vrijednosti tijekom dnevnog i noćnog razdoblja. O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke izvođač radova obvezan je pisanim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik.

U građevinama s boravišnim prostorijama u kojima se boravi i noću, radovi se mogu obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja. Dopuštene ekvivalentne razine buke u boravišnim prostorijama stanova iznose 40 dB(A), pri čemu se u razdoblju između 08.00 i 18.00 sati dopušta prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB.

OCIJENI