OCIJENI

Što trebate znati o porezu na dohodak

Objavljeno: 20.4.2021. 16:27

Ovisno o izvoru i visini vašeg dohotka, varira iznos porezne stope. Isto tako, na iznos poreza obračunava se i prirez ako je propisan za grad ili općinu u kojoj živite.

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz nekog od zakonsko propisanih izvora obvezni su plaćati porez na dohodak. Prema članku 5. (NN 106/18)  Zakona o Porezu na dohodak (https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak) izvori dohotka mogu biti:

 • Nesamostalni rad (plaće i mirovine)
 • Samostalne djelatnosti koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga (obrt, dohodak od slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva)
 • Imovina i imovinska prava (najamnina, zakup, iznajmljivanja stanova, soba i postelja, autorska prava, prodaja nekretnina i sl.)
 • Dohodak od kapitala (dividende, dionice , premije i sl. )
 • Drugi dohodak (po osnovi primitaka što se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava i kapitala) koji se ne smatra konačnim

 
Valja naglasiti kako postoje izuzeci od plaćanja poreza na dohodak, stoga izdvajamo one najčešće:
 • Privremena spriječenost za rad isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, državnog proračuna i centara za socijalnu skrb
 • Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti, novčane pomoći i naknade troškova prijevoza koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje prema propisima o zapošljavanju
 • Primitci učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima i do propisanog iznosa
 • Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu.
Na stranicama Porezne uprave možete pronaći kompletan popis neoporezivih primitaka.


Porezna reforma 2021. dovela je brojne promjene propisa koje su u primjeni od 1. 1. 2021. god.

Novom reformom smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:
 • Porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%
 • Porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%
 • Porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%
Stope poreza i prireza na dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti u paušalnom oporezivanju kao i porez i prirez na dohodak koji se plaćaju prilikom isplate dobiti iz trgovačkih društava smanjuju se s dosadašnjih 12% na 10%.

Također, novom reformom ukida se oporezivanje godišnjom stopom od 24% poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka. Svi dohoci za koje se utvrđuje godišnji porez na dohodak  ulaze u prag od 360.000 kuna ispod kojeg će se porez plaćati po stopi od 20%, a iznad kojeg po stopi od 30%.

Osim navedenog, proširuje se mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitka daju radnicima, članovima uprave i fizičkim osobama ili drugim povezanim osobama.

Također, porezna uprava će utvrđivati poreznu obvezu po dohotku ostvarenom od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina po službenoj dužnosti na temelju podatka dostavljenih od strane javnih bilježnika.

Novost je i da će se porez na drugi dohodak, na primitak utvrđen kao razliku između vrijednosti stečene imovine i značajnih izdataka i dokazane visine sredstava za njihovo stjecanje s druge strane, uvećavati za 100% obračunatog poreza, umjesto dosadašnjih 50%.

Ako imate dodatna pitanja vezana uz promjene poreznih stopa ili novosti u zakonu najbolje je potražiti savjet stručnjaka poput onih u ADELA d.o.o.
Računovodstveni servis ADELA d.o.o. ima preko 20 godina iskustva koje su garancija stručnog i vrlo temeljitog vođenja poslovnih knjiga.

Bez obzira treba li vam savjet vezan uz porez na dohodak ili kompletno vođenje poslovnih knjiga, obratite im se s povjerenjem!

OCIJENI