Pravno savjetovanje kod kupovine nekretnine

Objavljeno: 1.9.2022. 10:18

Kupnja nekretnine je u pravilu krupan, osjetljiv i delikatan životni događaj za svakoga posebice sa pozicije kupca. Po pronalaženju nekretnine koja praktično zadovoljava potrebe nužno je provjeriti njezin pravni status, prepoznati eventualne skrivene nedostatke, te potom provesti postupak kupoprodaje i plaćanje, uknjižbe, prijenosa režija i dr. pravilnim slijedom i koracima koji u najvećoj mogućoj mjeri isključuju možebitne rizike i iznenađenja.

Budući je za prodavatelja kupoprodaja okončana nakon primitka kupoprodajne cijene, kupca je taj koji  će se eventualno u budućnosti susresti bilo kakvim problemima ili neugodnostima koje bi mogle proizaći iz skrivenih nedostataka nekretnine, vlasničko-pravne  neuređenosti, eventualnih prava trećih osoba i dr. 

Primarni uvjet podobnosti nekretnine za kupoprodaju je uređeno vlasničko stanje koje je može biti uređeno u višem ili nižem stupnju. 

Pored idealnog isključivog besteretnog samovlasništva nekretnine moguće je postojanje raznih neupisanih vlasničkih ili drugih prava koje mogu potraživati treće osobe. U tom smislu je primjerice moguće potraživanje supružnika s naslova potraživanja bračne ili izvanbračne stečevine na toj nekretnini koja okolnost u tom slučaju treba biti navedena kupoprodajnim ugovorom koji treba supotpisati ovaj supružnik u smislu da s tog naslova nema potraživanja iz ove kupoprodaje.

Moguće je postojanje sudskog postupka koji nije upisan (zabilježen) u zemljišnim knjigama, a čiji bi ishod mogao utjecati na opseg prodavateljevog vlasništva ili posjeda ove nekretnine, pa je na njemu moralna obveza da sa tim upozna kupca. Isto tako kupca treba pozvati da se očituje da li postoji bilo kakva ugovorna ili druga obveza kojom bi na bilo koji način bila umanjena ili ograničena njegova vlasnička i posjedovna prava na toj nekretnini ili zajedničkim dijelovima zgrade koje koristi. U odnosu na ovakve skrivene nedostatke kao i u vezi eventualnih praktičnih problema korištenja nekretnine korisno je informativno porazgovarati sa vlasnicima ili korisnicima susjednih nekretnina.

Pored navedenih subjektivnih vlasničkih okolnosti potrebno je, posebice za samostojeće objekte provjeriti njezinu legalnost u smisla postojanja pravomoćne građevinske i uporabne dozvole što se može obaviti (ishoditi) u odjelu za graditeljstvo općine na kojoj leži nekretnina. Zakonski se predmijeva da je objekt zakonit ukoliko je izgrađen prije 15. veljače 1968. no zbog ozbiljnosti pravnog posla korisno je iz arhiva općine ishoditi i imati građevinsku i uporabnu dozvolu.

Ukoliko je na zgradi bilo vidljivih dograđivanja ili proširivanja potrebno je sa prodavateljem utvrditi da li je ishođeno rješenje o izvedenom stanju (legalizaciji) što ukoliko nije, može utjecati na sniženje na kupoprodajne cijene.

Obzirom na upisane z.k. terete potrebno je utvrditi njihovu vrstu i opseg, te eventualno kroz smanjenje cijene ukalkulirati ovo u uvjete u vezi kupoprodaje. Najčešće se radi o hipotekama i založnim pravima (fiducije i zabilježbe ovrha onemogućavaju kupoprodaju do njihovog rješavanja) koje mogu dogovorom stranaka biti zatvorene prije konačnog kupoprodajnog ugovora (najčešće iz novca koji predstavlja dio kupoprodajne cijene) ili ih, uz suglasnost kreditne banke ili korisnika hipoteke, može na sebe preuzeti kupac o čemu se u oba slučaja sačinjavaju posebne isprave. 

U formalnom smislu, ukoliko su stranke postigle dogovor u vezi kupoprodaje i svih bitnih okolnosti za kompletno okončanje postupka kupoprodaje, te za to postoje praktični uvjeti ona se može sklopiti izravno konačnim kupoprodajnim ugovorom. 

Konačni kupoprodajni ugovor mora uključivati sve bitne zakonske elemente-odredbe da bi bio provediv u zemljišnim knjigama, a to su; ime, prezime, prebivalište (sjedište) i OIB stranaka, pravilan opis nekretnine, kupoprodajnu cijenu, potvrdu cjelokupne isplate, predaju posjeda i prodavateljevu dozvolu upisa prava vlasništva kupca (clausula intabulandi).

Ovim ugovorom se sporazumno utvrđuju i sve druge odredbe koje zahtijevaju konkretne okolnosti nekretnine ili situacija stranaka.

Ukoliko su stranke postigle dogovor u vezi kupoprodaje i svih bitnih okolnosti, ali je potrebno da se ispune dodatne okolnosti (realizacija kredita kupca, uređenje prava vlasništva prodavatelja, brisanje z.k. tereta i dr.)  stranke, da bi osigurale sklapanje ugovora, mogu sklopiti kupoprodajni predugovor kojim se međusobno obvezuju na sklapanje kupoprodaje, a kojim se, osim opisa nekretnine, utvrđuje kapara (koja prema sudskoj praksi treba biti barem 10% cijene) i njezina isplata, ukupna kupoprodajna cijena, rok sklapanja konačnog ugovora. Stranke mogu, radi osiguranja položaja kupca, uz izričitu suglasnost prodavatelja ugovoriti upis predbilježbe prava vlasništva kupca temeljem predugovora.

Ako se eventualno ukaže izvjesna nelagoda u smislu nepovjerenja stranaka u jedinstvenom trenutku ovjere ugovora i isplate kapare ili cjelokupne cijene (ukoliko nije putem kredita), radi obostrane „sigurnosti“ tehnički se može umanjiti na način da prodavatelj ovjeri svoj potpis na ugovoru i zadržati ga kod sebe do realizacije isplate nakon čega ga predaje kupcu koji ga potom također ovjerava, te u zemljišnim knjigama provodi uknjižbu svojeg prava vlasništva. Naime, kupac ne može kod javnog bilježnika sam ishoditi ispravu koju nije i sam ovjerio, pa prodavatelj može biti siguran da se neće knjižiti do isplate, a kupac se uvjerio u činjenicu da je prodavatelj ovjerio potpis na ugovoru.

Konačni kupoprodajni ugovor je korisno ovjeriti sa pet ovjerenih preslika za potrebe stranaka, upisa u zemljišne knjige, prijenosa režija i dr. 

Zakon predviđa i obvezu postojanja energetskog certifikata za predmetnu nekretninu koji prodavatelj predaje kupcu realizacijom kupoprodaje što treba biti navedeno ugovorom. 

U odnosu na sve pravne nedostatke kvalitete vlasništva ili praktične nedostatke nekretnine stranke mogu ugovoriti obvezu prodavatelja da ih u preciziranom ili razumnom roku otkloni, ali je praksa pokazala da dobar dio kupaca nakon isplate izgubi spremnost za ispunjenje ovih obveza. U tom slučaju ostaje jedina alternativa realizacija sudskim putem koji ima svoje poznate nedostatke. Iz tog razloga je najkorisnije razriješiti nedostatke do konačnog sklapanja i isplate ili da kupac ovo preuzme na sebe uz sporazumno smanjenje cijene.

Zbog svega navedenog korisno je na uvodno opisani način temeljito provjeriti pravni i praktični status nekretnine čime će se lakše prepoznati i spriječiti moguće opasnosti za valjano stjecanje i uporabu stečene nekretnine.

                                                                                                       odvjetnik Duško Vučevac