OCIJENI

Važnost električnih instalacija u zgradarstvu i opasnost od požara

Objavljeno: 4.10.2019. 9:31

Uzrok velikog broja požara u stambenim, poslovnim i javnim objektima su kvarovi na električnim instalacijama. Stare, neodržavane, oštećene i nestručno izvedene električne instalacije predstavljaju latentnu opasnost koja može izazvati požar. Posljednjih godina u svijetu  postoji  trend  istraživanja  načina  nastanka  početnog  požara  uslijed  kvarova  u električnoj instalaciji. Istovremeno se radi i na razvoju detektora koji bi mogli da otkriju potencijalno kritična mjesta u električnim instalacijama, a zatim i spriječe pojavu početnog požara.Veliki broj požara u poslovnim, javnim i stambenim objektima prouzrokovan je starim, neodržavanim, oštećenim i nestručno izvedenim električnim instalacijama.

Neke vrste kvarova se na vrijeme detektiraju klasičnim zaštitnim komponentama, koje u slučaju pojave kvara isključuju strujni krug tako da ne može doći do požara.  Međutim, postoje vrste kvarova pri čijoj pojavi zaštitne komponente uopće ne reagiraju, pa se uslijed trajanja kvara stvaraju uvjeti za nastanak požara.  Velike materijalne štete, povrede ljudi a nerijetko i gubitak ljudskih života su posljedice požara uzrokovanih kvarom na električnim instalacijama.

U europskim državama, u kojima postoji statistika o uzrocima požara, utvrđeno je da su kvarovi na električnim instalacijama uzročnici 15–20% ukupnog broja požara.

Glavni uzroci koji pri nastanku kvara na električnim instalacijama mogu dovesti do paljenja električne izolacije ili zapaljivih materijala u blizini električnih instalacija su:

1. električni luk (redni i paralelni),

2. veliko omsko zagrijavanje bez električnog luka, i

3. vanjsko zagrijavanje.

Problem nastaje i ako je električna komponenta nekvalitetno izrađena i ne može podnjeti svoju, od proizvođača deklariranu, nominalnu struju. Praksa u našoj zemlji je pokazala da se na tržištu mogu naći nekvalitetne električne komponente, npr. produžni kablovi koji se, iako deklarirani za nominalnu struju od 16 A, pregrijavaju i pale pri manjim strujnim opterećenjima.

Primjerice i prekid nultog vodiča nije rijetka pojava. Ukoliko je neutralni vodič u prekidu, na priključnim kontaktima potrošača, koji je predviđen za rad na naponu od 220V, može se pojaviti napon između 0 i 380V. Ukoliko je napon na priključku trošila veći od nominalnog, struja u trošilu će također biti veća od nominalne i prouzrokovati  pregrijavanje. Kako je u tom slučaju  izolacija trošila izložena povećanom termičkom i naponskom naprezanju,  postoji  mogućnost njenog električnog proboja. Paljenja i požari u ovakvim okolnostima uopće nisu iznenađenje.Većina požara uzrokovanih kvarom na električnim instalacijama nastaje tako što prvo dođe do pregrijavanja komponente, koje je potom praćeno iskrenjem, a na kraju i paljenjem. Na primjer, vodič se može pregrijati uslijed strujnog preopterećenja ili postojanja lošeg električnog spoja. Pregrijavanje može da smanji dielektričnu čvrstoću izolacije vodiča,  uslijed čega može doći  do pojave kratkog spoja na mjestima gdje je vodič savijen ili prelazi preko metala. Kombinirani efekt nastanka požara se najbolje uočava na lošem spoju utikač-utičnica, pogotovo kod termičkih trošila koji su podvrgnuti čestim uključenjima i isključenjima, uslijed čega se troši kontaktni materijal, stvara loš spoj i lokalno zagrijava PVC izolacija.

Zbog stalnog porasta broja električnih potrošača u stanovima i starenja električne instalacije u stambenim, poslovnim i javnim objektima, postoji tendencija rasta broja požara ovog tipa. Može se zaključiti da su dva tipa kvara – pregrijavanje lošeg električnog kontakta i redni električni luk, najkritičniji sa aspekta mogućnosti nastanka požara, zato što ih nijedna klasična zaštitna komponenta ne detektira.

Kako u našoj zemlji broj stambenih, poslovnih i javnih objekata, kao i ukupan broj električnih potrošača u njima, neprekidno raste, povećava se i broj lokacija na kojima može doći do požara uzrokovanih kvarom na električnim instalacijama. Ako se tome dodaju činjenice da se na našem tržištu električnih komponenti pojavljuju nekvalitetni proizvodi, čije se električne karakteristike ne podudaraju sa deklariranima, kao i da veliki broj neovlaštenih osoba vrši izvođenje, popravke i prepravke električnih instalacija i uređaja, može se zaključiti da je vjerojatnost nastanka požara uslijed kvarova na električnim instalacijama u našoj zemlji veća nego u zemljama u kojima postoji stroža zakonska regulativa.

Korištenjem kvalitetnih rješenja grupe Legrand , od produžnih kablova, sklopki i utičnica do osigurača i prenaponske zaštite , štitite svoju imovinu i najdraže.

Legrand Grupa je jedna od vodećih kompanija u proizvodnji proizvoda i sustava za električne instalacije i informatičke mreže u komercijalnim i stambenim objektima te industriji. Sjedište kompanije nalazi se u Francuskoj. U pogonima Legrand Grupe, koja posjeduje više od 4.500 patenata, proizvodi se preko 215.000 kataloških brojeva. Zahvaljujući obimnoj proizvodnji i velikim ulaganjima u istraživanja i razvoj novih tehnologija i materijala, Legrand kontinuirano prati sve trendove modernih tehnologija i u mogućnosti je ponuditi rješenja i kompletne sustave za objekte i projekte neovisno od standarda instalacije (njemački, talijanski, francuski, američki, britanski, brazilski, itd..). Legrand broji preko 36.000 zaposlenih i sa portfeljom od 30 brand-ova prisutan je u više od 80 zemalja.

Legrand u Republici Hrvatskoj nudi kompletan asortiman elektroopreme, od električnih utičnica i sklopki do složenih sustava za električnu i digitalnu infrastrukturu objekata. Preko mreže naših lokalnih partnera obavljamo plasiranje proizvoda na tržište koji zadovoljavaju tražene standarde, pružamo tehničke savjete u vezi proizvoda, radimo lokalne programe obuka i prodajnu podršku. Od osnivanja lokalne filijale 2009. godine, prepoznati smo kao pouzdani partner na mnogim projektima u Republici Hrvatskoj.

Proaktivnost grupe Legrand privlači i izgrađuje partnerske odnose na obostrano zadovoljstvo i dobrobit, a primjena naših rješenja daje sigurnost svakom projektu i stvara dugoročno povjerenje između nas i naših klijenata. Uspješno surađujemo sa distributerima električne opreme, investitorima, projektantima, sistem integratorima, arhitektima te instalaterskim tvrtkama koje se bave električnim instalacijama i/ili strukturnim kabliranjem.

OCIJENI