Sveučilište, veleučilište, visoka škola, fakultet - Zagreb

FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET
GRAFIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
IGBS Zagreb
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Medicinski fakultet
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
MUZIČKA AKADEMIJA
MUZIČKA AKADEMIJA ZAGREB
PMF
POLICIJSKA AKADEMIJA
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
RRIF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT
SRCE
SRCE SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
STOMATOLOŠKA KLINIKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Akademija likovnih umjetnosti
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-fakultet
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, KF
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA "ANDRIJA ŠTAMPAR"
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
TEOLOŠKI FAKULTET MATIJA VLAČIĆ ILIRIK s pravom javnosti
UČITELJSKI FAKULTET
UTILUS
VERN
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS
VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA AGORA, s pravom javnosti
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti
Visoka zdravstvena škola
ZAGREBAČKA
FPZ
GF
KBF
PBF Zagreb
Studentska udruga EESTEC
TVZ
Visoka poslovna škola Zagreb
Visoka primaljska škola Zagreb
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
Visoko učilište Algebra
VSITE
ALGEBRA POU
ANTIKVARIJAT -KNJIŽARA-STUDIO
ANTIKVARIJAT-KNJIŽARA STUDIO
COTRUGLI d.o.o.
Poslovno učilište Studia Vita
Poslovno učilište Talentum
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE INVICTUS
SIGURNOST EDUCA
VELEUČILIŠTE VERN
Europska poslovna škola Zagreb
HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - UČITELJSKA AKADEMIJA
Visoka Politehnička škola u Zagrebu
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA UTILUS, s pravom javnosti
Visoka škola Kairos

Sveučilište, veleučilište, visoka škola, fakultet - Zagreb - okolica