OCIJENI

Geodetski radovi potrebni za izgradnju novog objekta

Objavljeno: 4.8.2022. 15:36

Ukoliko se odlučite za izgradnju novog objekta, ovlašteni geodetski stručnjak vas prati od samog početka planiranja objekta, pa do kraja.


Da bi se uopće moglo graditi na nekoj čestici, potrebno je uredno vlasništvo te ukoliko se planira gradnja stambenog objekta, čestica se mora nalaziti u građevinskoj zoni.


Vlasništvo se provjerava u zemljišnoj knjizi, neslužbena kopija zk izvatka može se preuzeti na https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract, dok se službeni ZK izvadak može preuzeti osobno na šalteru nadležnog zemljišno knjižnog ureda ili preko portala e-građani.


Da li je čestica u građevinskoj zoni ili nije može se provjeriti osobno u nadležnom uredu za graditeljstvo ili na portalu https://ispu.mgipu.hr/#/.


  1. Kad se odlučite za lokaciju na kojoj bi gradili, prvi korak je terenska izmjera u svrhu snimanja podloge za projektiranje i formiranje građevne čestice.

Ukoliko se planirana građevna čestica formira od jedne postojeće, provjerava se da li treba raditi geodetski elaborat evidentiranja već evidentirane čestice.

Ukoliko se postojeće međe na terenu u službenoj evidenciji razlikuju od max dozvoljenih 10 cm potrebno je raditi geodetski elaborat evidentiranja već evidentiranih čestica.


  1. Kao prilog glavnom projektu potrebno je izraditi geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu, geodetsku situaciju građevne čestice i GML popis koordinata.


  1. Ako se građevinska čestica formira od jedne ili više katastarskih čestica, po dobivanju građevinske dozvole, nakon pravomoćnosti iste, potrebno je raditi geodetski elaborat u svrhu diobe ili spajanja katstarskih čestica (parcelacija).


  1. Prije početka gradnje, potrebno je napraviti elaborat iskolčenja građevine.

Elaborat iskolčenja građevine prikazuje način iskolčenja građevine na terenu, same elemente iskolčenja daje projektant, iskolčenje obavlja ovlašteni geodetski stručnjak.


  1. Nakon što se završi izgradnja objekta, za potrebe izdavanja uporabne dozvole, geodet izlazi na teren, snima postojeće stanje i uspoređuje s podacima iz glavnog projekta. Ukoliko je sve izgrađeno (što se tiče položaja i dimenzija objekta) u skladu s građevinskom dozvolom, ovlašteni geodetski stručnjak daje Izjavu da je građevina u skladu s podacima iz glavnog projekta.


  1. Po dobivanju uporabne dozvole, radi se geodetski elaborat evidentiranja objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

OCIJENI