OCIJENI

Evidentiranje/upis objekta nakon legalizacije

Objavljeno: 16.3.2021. 10:34

Nakon završenog postupka legalizacije, kada dobijete Rješenja o izvedenom stanju, vaš bi sljedeći korak trebao biti upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Kako bi se neki građevinski objekt mogao upisati u katastarsku operatu i u zemljišne knjige potrebno je priložiti dokaz o legalnosti objekta. Ovisno o vremenu izgradnje, postoji više dokumenata kojima se dokazuje legalnost objekta.

Evidentiranje (upis) objekta postupak je kojim se geodetskim elaboratom evidentira objekt u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi na osnovu dokaza o njegovoj legalnosti.

Upis objekta u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od procesa legalizacije i dobivanja Rješenja o izvedenom stanju.

Zakoni za nekretnine

Valja naglasiti kako čl. 35 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013, 65/2017) ističe: – Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 
Također, prema čl. 69 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) – Nositelj prava na nekretninama dužan je u roku od 90 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom područnom uredu za katastar odnosno uredu Grada Zagreba svaku promjenu na nekret​ninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina. Nositelj prava na nekretninama dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući geodetski elaborat koji je tehnička osnova za provođenje promjena u katastarskom operatu katastra nekretnina.
 
 
         

Upis objekta nakon legalizacije

Kada je riječ o postupku legalizacije u kojem ovlašteni geodetski stručnjak izrađuje geodetski snimak izvedenog stanja, taj se snimak ne ovjerava u katastru. Međutim, taj isti geodetski snimak za legalizaciju sastavni je dio potrebne dokumentacije za dobivanje rješenja o izvedenom stanju. To Rješenje potvrđuje legalnost vašeg objekta te je, također, potreban u postupku izrade Elaborata evidentiranja zgrada u zemljišnim knjigama i katastru.
 
Za upis je potrebno napraviti geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama. Geodetski elaborat moguće je izraditi samo kada je u katastru formirana građevinska čestica.

Nakon ovjere elaborata katastar izdaje rješenje o upisu objekta. Kada to rješenje postane pravomoćno, katastar službeno šalje prijavne listove u zemljišno-knjižni ured na provedbu. Nažalost, bez obzira na Zakon o zemljišnim knjigama kao i pravilnik, provedba često traje puno više od propisanih 15 dana.

Tek nakon svega provedenog, moći ćete dobiti vlasnički list u kojem će se evidentirati legalizirani objekt te će biti upisana tzv. “pozitivna zabilježba” što znači da je uz objekt priloženo Rješenje o izvedenom stanju s pravnom snagom uporabne dozvole.

Isto tako, kako biste ostvarili poticaje za energetsku obnovu objekta koje nudi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potrebno je posjedovati legalan objekt koji je upisan u katastar i zemljišne knjige.

Ako imate dodatna pitanja, u GEOVID d.o.o. zasigurno će znati na njih odgovoriti. Ipak je važno da u ovom procesu uz vas budu vrsni stručnjaci. U GEOVID d.o.o. za vas će besprijekorno odraditi Elaborat evidentiranja stvarnog stanja za katastar i zemljišnu knjigu, a nude i potpunu uslugu u svim područjima geodetskih poslova.

OCIJENI