Priprema financijskog izvještaja

Objavljeno: 26.10.2018. 12:49

Brojni uspješni vlasnici kapitala, potencijalni investitori, vjerovnici, kreditori i brojni drugi koriste računovodstvene informacije koje su prezentirane u setu temeljnih financijskih izvještaja. Financijski izvještaji sastavljaju se na kraju poslovne godine te moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. Cilj financijskih izvještaja je da moraju zadovoljavati informacijske potrebe korisnika financijskih izvještaja. Svrhu financijskih izvještaja je korisnicima učiniti informacije dostupne o financijskom položaju, uspješnosti i novčanom tijeku društva za godišnje poslovanje.

Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni godišnji financijski izvještaji su:
1. bilanca,
2. račun dobiti i gubitka,
3. izvještaj o novčanom tijeku,
4. izvještaj o promjenama kapitala i
5. bilješke uz financijske izvještaje.Na temelju analize bilance i računa dobiti i gubitka može se doći do informacija, koju su objektivni pokazatelji analize financijskog izvještaja, a klasificiraju se na sljedeći način:
1. Pokazatelje likvidnosti – pokazuju sposobnost poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.
2. Pokazatelji aktivnosti – pokazuju uspješnost upotrebe raspoloživih resursa.
3. Pokazatelji ekonomičnosti – pokazuju odnos iskazanih prihoda i rashoda, odnosno koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.
4. Pokazatelji profitabilnosti – pokazuju sposobnost povrata uložene imovine i vlastitog kapitala.
5. Pokazatelji zaduženosti – pokazuju u kojoj mjeri se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava.
6. Pokazatelji investiranja – pokazuju uspješnost ulaganja u redovne dionice.

Kako bi se stekla jasnija sliku o uspješnosti poslovanja i financijskom stanju poduzetnika, prilikom financijske analize poželjno je raspolagati s financijskim pokazateljima kroz više obračunskih razdoblja. Osim toga potrebno je staviti naglasak na odnos ostvarenih pokazatelja i planiranih, te ih usporediti s prosjekom gospodarstva i prosjekom konkurenata na tržištu.

Kako biste imali objektivne informacije o uspješnosti Vaše tvrtke, pomoći će Vam javno trgovačko društvo Čevizović Ivan. Osim toga, bilo da za pripremu svojih financijskih izvještaja koristite Hrvatske standarde financijskog izvještavanja ili Međunarodne standarde financijskog izvještavanja također se možete obratiti javnom trgovačkom društvu za porezno savjetništvo, Čevizović Ivan.