Članci / Zanimljivosti

Porez na promet nekretninama

Tko plaća porez na promet nekretninama i u kojem iznosu?

Porez na promet nekretninama plaća kupac po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% prodajne cijene odnosno tržišne vrijednosti nekretnine, a kako odredi Porezna uprava. Izuzetak ovom pravilu je slučaj u kojem kupac rješava svoje stambeno pitanje prvi put, a na način predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretninama.

Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?

Rok za prijavu porezne obveze poreznoj ispostavi je 30 dana, a rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza. U slučaju nepravovremenog plaćanja poreza, obračunavaju se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Podliježu li ugovorne strane još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?

U slučaju da prodavatelj prodaje nekretninu u periodu kraćem od tri godine od kada je kupio nekretninu, a po cijeni višoj od nabavne cijene, tada je prodavatelj na ostvarenu razliku obvezan platiti porez koji iznosi 35% uvećan za prirez koji se razlikuje ovisno o mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Može li kupac zatražiti upis prava vlasništva prije podmirenja poreza na promet nekretninama?
Da.

Na koji način je oporezovan najam ili zakup nekretnine?

Porez na najam i zakup nekretnina određen je Zakonom o porezu na dohodak, a kao dohodak od imovine i imovinskih prava. Kod dohotka ostvarenog temeljem najma ili zakupa nekretnine priznaju se izdaci u visini od 30% od stvarne najamnine ili zakupnine. Prema rješenju Porezne uprave, predujam poreza plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i iznosi 15% od iznosa umanjenog za priznate izdatke.

Tko i kako utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?

Nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu nekretnine, i to na temelju isprava o
stjecanju, odnosno na temelju ugovora o kupoprodaji ili ugovora o darovanju, ugovora
o prijeboju duga, sudske presude, odluke tijela državne uprave, te sličnih isprava. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržnoj vrijednosti nekretnine Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina.

Kolika je porezna stopa?

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%.

Koje je isprave porezni obveznik dužan dostaviti uz prijavu poreza na promet nekretnina?

Isprave o stjecanju vlasništva nad nekretninom, kao što su kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, te druge isprave o stjecanju vlasništva, a na zahtjev Porezne uprave i druge isprave što služe za utvrđivanje porezne obveze.Zašto Vam je potreban Agent za nekretnine?

Kupnja i prodaja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor, zemljište) podliježe vremenu učestalih promjena. Danas je to velik i važan događaj u životu svakog pojedinca, a ujedno i vrlo složena transakcija. Cijeli proces može znatno olakšati kvalitetno informirana osoba kao što je agent za nekretnine.

Kada kupujete nekrentinu može biti jednako važno imate li kapital kao i stručnu pomoć agenta za nekretnine. Agent ima pristup specifičnim izvorima informacija koje nisu uvijek svakome dostupne, a mogle bi Vam uvelike pmoći u traženju i kupovini vaše nekretnine. Oni Vam za sve vrste nekretnina mogu osigurati objektivnu informaciju i pružiti pravni savjet temeljen na dugogodišnjem iskustvu. Dragocjena je pomoć agenta za nekretnine u pregovorima i savjetovanjima u završnim fazama procesa kupnje, a istovremeno može Vam osigurati uvjete za uredno poslovanje u skladu sa zakonskim normama i propisima.

Kada prodajete nekreninu pomoć agenta ponekad može biti zaista neophodna. On Vam pruža najnovije informacije o cijenama, financijma, rokovima i uvjetima koji su trenutačno prisutni na tržištu nekretnina, te promociji i oglašavanju nekretnina koju prodajete.


Pitanja i odgovori – kupoprodaja nekretnina

1. Što su zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet, te je iste ovlaštena razgledati i zatražiti zemljišno-knjižni izvadak bilo koja zainteresirana strana.

2. Što je to nekretnina?

Prema načelu jednistva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini i ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujendo postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

3. Na koji način se određuje vrijednost nekretnina?

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelj.

4. Koje su obaveze kupca i prodavatelja u prometu nekretninama?

Kupac je obavezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obavezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

5. Koliko iznosi kapara koju kupac isplaćuje prodavatelju?

Prema dogovoru, najčešče 10 % od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene, sukladno zakonskom maksimumu.

6. Gdje se ovjerava kupoprodajni ugovor i tko to čini?

Potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo prodavatelj i to u Republici Hrvatskoj kod javnog bilježnika, a u inozemstvu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara u kome slučaju je potrebito istu ovjeru apostilirati odnosno osnažiti pri nadležnom sudu.

7. Što je to tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

8. Tko i u kojem iznosu plaća porez na promet nekretninama?

Kupac, i to u iznosu od 5% od tržišne vrijednosti nekretnine. Kupac koji rješava svoje stambeno pitanje na način i prema uvjetima iz Zakona o izmjenama i dopunama zakonu o porezu na promet nekretninama oslobođen je plaćanja istog u cijelosti.

9. Koliko traje rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?

Kupac je obvezan u roku od 30 dana prijaviti poreznoj ispostavi nastanak porezne obveze, a u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza, obvezan je isti i platiti.